Golwe – Oktober Nuusbrief


GOLWE VAN SEKULARISME VERHOED NIE BEKERINGS NIE
Inleiding.
Die rukwinde en golwe van sekularisme het nog nooit, en sal ook nooit bekerings tot Jesus Christus kan verhoed nie.
‘n Tyd gelede het John Piper van (www.desiringGod.org) geskryf hoe dat hy bemoedig was deur die gerugte van voortdurende bekerings in gemeentes in Brittanje.
Hy merk op dat alhoewel Engeland gewoonlik ‘n tree of twee voor die V.S.A. is in terme van die tempo van sekularisering, daar nog voortdurend mense in Brittanje is wat hulle lewe aan die Here Jesus toewy.
Die V.S.A. het in die onlangse verlede “gay huwelike” oor die hele V.S.A. gewettig en nie een van die federale state van die V.S.A. mag hierdie finale hoër hof se uitspraak teenstaan nie. Hier in ons eie Suid-Afrika is “gay huwelike” al lankal reeds gewettig.

Wêreldwyd lyk dit vir Christene asof die wette, waardes en oortuigings van die gesekulariseerde bewegings al hoe meer verskillend en verwyderd is van die waardes en waarhede vanuit die Woord, en van God se karakter.
Daarom bestaan daar soms ‘n swaarmoedigheid by Christene wat vermoed dat mense in die gesekulariseerde wêreld dit moeilik sal vind om hulleself met die waardes en waarhede oor Christus Jesus sal kan vereenselwig.
In ons erg gesekulariseerde Suid-Afrika is dit ook nie anders nie:
• Eerstens is daar daagliks moorde, verkragtings, rooftogte, bedrog en korrupsie aan die gang. Hierdie sake word wel deur ons wette as misdade beskryf.
• Tweedens is daar daagliks dade van kindermoord – aborsie. Saam met die aborsies word die Godmiskennende praktyk van gay verhoudings beide as wettige aktiwiteite bedryf.
• Derdens is daar nog talle godsdienstiges wat onder die naam van Christenskap die koninkryk van God erge skade berokken.
• Vierdens, hoe tragies ook al, vind daar onder selfverklarende Christene in gemeentes egbrekery, dronkpartye, manupilasie en rugstekery en die gejaag na geld, status en mag plaas.
Al vier hierdie perspektiewe is ‘n bron van bekommernis by baie Christene. Sal mense wat al so diep gewortel is in die sekularisme en sondige lewens, met ‘n gebrekkige agtergrond in die waardes en karakter van God, ‘n verhoudingsgebaseerde verbintenis met God, nie net maar bloot sien as nog ‘n soort godsdiens nie?
Ek toon graag drie Bybelse perspektiewe aan waarom so ‘n pesimistiese uitkyk op sekularisme en sonde ‘n mens nie mismoedig moet maak nie:
1. God is altyd besig om indiwidue los te maak van die sinlose denke van die kultuur waarin hulle as ongelowiges gebore word en leef.
Dit is daarom ‘n fout om na die denkwyses van ‘n bepaalde kultuur te kyk en dan sonder meer te aanvaar dat alle ongelowiges totaal vasgevang is in ‘n Christuslose kultuur,
Want, die eintlike werklikheid van elke dag en elke week lyk heel anders:
Uit die oog van onse God lyk en gebeur dit dalk eerder so:

• Iemand se kind is vandag oorlede;
• Iemand het in hierdie week gehoor dat sy kanker het;
• Iemand het hierdie week gehoor dat hy op 45jarige ouderdom nie meer ‘n werk het nie;
• Iemand het laas nag ‘n slegte droom oor sy sondes en die hel gehad;
• Iemand alleen, het so pas van die verhaal van die verlore seun en sy liefdevolle vader gelees;
• Iemand het so pas begin besef dat sy lewe sinloos is en na niks lei;
• ‘n paartjie besef nou dat hulle nie eintlik blywende waardes aan hul kinders gaan nalaat nie;
• Iemand ondervind skielik diep skuldgevoelens oor die soort lewe wat sy lei;
• Iemand wat alleen by die see sit, ervaar ‘n oorweldigende besef dat daar ‘n God moet wees;

Ons maak dus ‘n groot fout as ons dink dat die sondes om ons en die gees van sekularisme wat oral te sien is, mense verhoed om een vir een tot bekering tot God te kom!
In enige oomblik in die sekularisme van ons kultuur en te midde van sondige lewenswyses, is God op tienduisende verskillende maniere besig om in mense se harte en lewens te werk om hul ontvanklik vir Sy ongelooflike Evangelie te maak.
Wanneer jy op ‘n bus of ‘n trein klim, jou kind by die skool aflaai, tyd in die gym spandeer, is daar heel tyd mense om jou wat nie noodwendig deur die sekularisme en sondes van ons tyd opgeslurp word nie. Daar gebeur baie ander dinge in mense se lewe hier rondom jou.
Indien jy sou begin uitvra, sal jy agter kom dat daar baie dinge van die modern sekularistiese kultuur is wat ander mense ook lankal ontnugter het.
Moenie aan mense dink as produkte van die gesekulariseerde kultuur waarbinne hulle leef nie. Dink eerder aan hulle as indiwidue wat “deur God se goedheid tot bekering gelei kan word!
(Rom 2:4 – ANV).

2. Die Nuwe Testament praat hard en duidelik vir God.

Skep moed hoedat die Nuwe Testament aan die een kant die toneel van sekularisme en sonde met ‘n breë kwas skilder, maar ook aan die ander kant met ‘n fyn kwassie die goue tonele van indiwiduele bekerings vir die ewigheid op God se skildery vaslê!
Elke keer wanneer Paulus ‘n nuwe stad of streek binne gegaan het, het hy besef dat hy met vyandigheid ontvang kan word wanneer hy God se Evangelie gaan verkondig.

• Daarom sê Paulus aan die Efesiërs:“Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is” (Ef 2:2 – ANV);
• Aan die Korintiërs skryf Paulus: “Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie …” (2Kor 4:4 – ANV);
• Vir die Galasiërs sê Paulus “ … wat Homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring.
(Gal 1:4 – ANV);
• Petrus het die wêreld en tyd waarin hy geleef het, beskryf as “In die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lankgenoeg beheers deur julle heidense begeertes: losbandigheid, wellus, dronkenskap, swelg- en drinkpartye en afskuwelike afgodery” (1Pet 4:3 – ANV).

Nie een van bogenoemde “breë kwas strepe op die skildery”, skets eintlik ‘n rooskleurige prentjie vir die Evangelie boodskap van die Here Jesus nie.
Maar ten spyte van bogenoemde donker prentjies van sonde en sekularisme, kon die fyn goue strepies van bekerings tot God nie verhoed gewees het nie.
Dit het die toets van die tyd weerstaan, en is op God se skildery vir ewig. Ek noem as bemoediging vir ons wat nou, byna 2000 jaar na Paulus en Petrus se tyd lewe, die volgende goue bekerings wat in die apostels se tyd plaasgevind het:

• Saggeus ‘n ryk tollenaar van Jerigo het ‘n begeerte gehad om Jesus te sien en het Sy volgeling geword (Luk 19:1-8 – ANV);
• Die hoë amptenaar van Herodes, Gusa, se vrou Johanna het Jesus gevolg en uit eie middele vir Jesus en Sy dissipels gesorg (Luk 8:3 – ANV);
• So het die hoë amptenaar van die Etiopiese koningin op sy wa gery en uit Jes 53 gelees toe Phillipus skielik daar aankom. Hy het die amptenaar na Jesus gelei (Hand 8:26-39 – ANV);
• Kornelius, ‘n Godvresende Romeinse weermagoffisier, is, nadat Petrus ‘n visioen gesien het, na die Here Jesus gelei; (Hand 10);
• Saulus , wat ‘n aandeel in die steniging van Stefanus gehad het, en wat baie Jesusvolgelinge vervolg het, kom op dramatiese wyse tot bekering; (Hand 9);
• Sergius Paulus, ‘n intelligente Romeinse goewerneur op Siprus wou graag die Woord van God hoor en het ‘n volgeling van Jesus geword (Hand 13:7–8);
• Lidia, ‘n besigheidsvrou van Filippi, het ook gelowig geword (Hand 16:11–15);
• ‘n Onbekende jong slavin meisie van Filippi het ook by God uitgekom (Hand 16:16–18);
• ‘n Romeinse tronkbewaarder het ook dramaties sy lewe aan God gewei (Hand 16:25–34);
• Verbasend genoeg, het mense wat aan die Keiser se huishouding verbonde was ook Jesus aangeneem (Fil 4:22).
God red indiwidue, wat nie bloot produkte van ‘n bepaalde sekulêre kultuur is nie.
God is deur Sy Gees die heel tyd besig om te werk in mense se lewens om Hom te volg, weg van die sekulêre denke of enige iets anders wat hulle wil verslaaf.

3. Die verlossende krag van die Here is groter as enige iets wat jy kan bedink.
Dit is nie moeiliker vir God om mense wat geestelik dood is in hierdie huidige gesekulariseerde kultuur tot redding te bring as wat dit was in Paulus se tyd nie.

DOOD IS DOOD EN DOOD BLY DOOD.

“Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.
Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat Hy in Christus Jesus aan ons bewys het” (Ef 2:1-7 – ANV).

Vir enige vra oor hierdie skrywe of hulp met berading, skakel asb vir Liesl by die kerkkantoor –
051 4511017 of stuur ‘n e-pos na liesl@kerk.co.za.
Dr Deon Maree – Pastorale berader
deon@kerk.co.za